Internet-Portaali www.hinnapakkumine.ee kasutustingimused ja reeglid

 1. Internet-Portaalis www.hinnapakkumine.ee ei lubata ülespanemiseks kuulutus:
  1. mille sisu rikub Eesti Vabariigi kehtivaid seadusi ja õigusakte
  2. milles sisaldub otsest või kaudset vihjet ja/või otsest viidet rassismile, natsionalismile, terrorismile, vägivalla õhutamisele, rahvus- ja rassistliku vaenu õhutamisele, pornograafiale jms.
  3. milles sisaldub palvet failide levitamisest, ettemaksust, posti/kulleri teenuse osutamisest, rahalisest või ükskõik millisest muust materiaalsest sissepanekust/hoiusest
  4. kui selle sisu rikub üldtarvitatavaid moraali ja kõlbluse norme.
 2. Internet-Portaali www.hinnapakkumine.ee kuulutuses ei lubata kasutada HTML-koodi ja muid viiteid teistele internet-portaalidele.
 3. Ülalmainitud punktide 1. ja 2. rikkumine kuulutuses on tingimatuks aluseks selle eemaldamiseks Internet-Portaalist www.hinnapakkumine.ee. Internet-Portaali www.hinnapakkumine.ee Administratsioonil on õigust eemaldada sellised kuulutused etteteatamata ja põhjusi selgitamata mingile antud Internet-Portaali Kasutajale.
 4. Kuulutused võivad olla eemaldatud Veebi-saidilt järgmiste põhjuste pärast:
  1. kuulutuses sisalduv informatsioon on vastuolus antud Internet-Portaali temaatikaga
  2. kuulutuses sisalduv informatsioon on ebakorrektne ja/või väär.
 5. Internet-Portaali www.hinnapakkumine.ee Administratsioonil on õigust muuta nõudeid kuulutuse sisu suhtes ja tingimusi kuulutuse ülespanemise suhtes ilma antud Internet-Portaali mingile Kasutajale etteteatamata.
 6. Internet-Portaali www.hinnapakkumine.ee Administratsioonil on õigust muuta antud Kasutustingimused ja reeglid vastavalt Eesti Vabariigi kehtivatele seadustele ja õigusaktidele.
 7. Kuulutuse ülespanemine Internet-Portaalis www.hinnapakkumine.ee on lubatud ainult registreeritud Kasutajale (Tellija, Töövõtja)
 8. Internet-Portaali www.hinnapakkumine.ee Administratsioon ei vastuta ülespandud kuulutuse sisu (täpsus, tõepärasus, seaduslikkus, kehtivusaeg) eest ja ei võta osa õigussuhetest Tellija ja Töövõtja vahel, kes otsustavad või on otsustanud sõlmida mingit nendevahelist tehingut.
 9. Töövõtja/Tellija ise kannab täies ulatuses riski Internet-Portaalis www.hinnapakkumine.ee ülespandud kuulutuses sisalduva tööpakkumise vastuvõtmisel.
 10. Internet-Portaali www.hinnapakkumine.ee Administratsioon ei kanna mitte mingil juhul vastutust kahju, kahjumi, kulu jms. eest, mis on tekkinud ja/või on tekitatud seoses Internet-Portaali www.hinnapakkumine.ee eksisteerimise, kasutamise, mittekasutamisega vms.-ga.
 11. Kuulutuse ülespanemisel Internet-Portaalis www.hinnapakkumine.ee ja/või kasutades antud Internet-Portaalis olevat informatsiooni, Teie samaaegselt nõustute käesolevate Kasutustingimuste ja reeglitega ning kohustute kõigist nendest kinni pidama.
 12. Informatsiooni, mis on saanud Internet-Portaali www.hinnapakkumine.ee Kasutaja rubriigist “pakun tööd” on keelatud edastada kolmandatele isikutele.
 13. Kui Teie avastate Internet-Portaalis www.hinnapakkumine.ee kuulutust, mis ei vasta käesolevatele Kasutustingimustele ja reeglitele või avastate, et kuulutuses sisalduv informatsioon on vale, siis teavitage sellest Internet-Portaali www.hinnapakkumine.ee Administratsioon.
 14. Et võtta ühendust Internet-Portaali www.hinnapakkumine.ee tugiteenistusega, kasutage tagasiside vorm.
 15. Kui Internet-Portaalis www.hinnapakkumine.ee mõni käesolevate Kasutustingimuste ja reeglite säte muutub kehtetuks või on kehtetu vastuolu tõttu Eesti Vabariigi kehtivate seaduste ja õigusaktidega, siis ei mõjuta see antud Internet-Portaali ülejäänud käesolevate Kasutustingimuste ja reeglite sätete kehtivust.
 16. Internet-Portaali www.hinnapakkumine.ee Administratsioon ei vastuta antud Internet-Portaali kaudu mingite teenuste kvaliteedi ja/või kvantiteedi eest, mida osutatakse antud Internet-Portaali vahendamisel.
 17. Internet-Portaali www.hinnapakkumine.ee kasutamine on lubatud üksnes üldotstarbeliste lehitsejatega (näiteks: Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera jne). Veebilehe kasutamine ei ole lubatud programmide abil, mis saadavad Veebilehele automaatseid päringuid mistahes eesmärgil
 18. Internet-Portaali www.hinnapakkumine.ee Administratsioonil on õigus seoses teenuste arenguga ühepoolselt kehtestada või muuta antud Internet-Portaali teenuste hinnakirju. Teenuste hinnakirja kehtestamisest või muudatustest teavitab Internet-Portaali www.hinnapakkumine.ee Administratsioon Kasutajat avalikult antud Internet-Portaali abil.
 19. Igat registreeritud Internet-Portaali www.hinnapakkumine.ee Kasutajat ei teavitata eraldi Kasutustingimuste ja reeglite ja/või teenuste hinnakirja kehtestamisest/muudatustest. Kasutustingimuste ja reeglite muudatused ja/või teenuste hinnakiri muudatused/kehtestamine jõustuvad Internet-Portaalis www.hinnapakkumine.ee Administratsiooni poolt määratud kuupäeval. Antud Internet-Portaali Kasutaja kinnitab oma nõustumist Kasutustingimuste ja reeglite ja/või antud Internet-Portaali teenuste hinnakirja kehtestamise/muudatustega pärast muudatuste jõustumist
 20. Internet-Portaali www.hinnapakkumine.ee Kasutaja kohustub kasutama anud Internet-Portaali üksnes seaduslikult ja õiguspäraselt. Antud Internet-Portaali Kasutaja kohustub tasuma talle osutatavate teenuste eest vastavalt kehtivale hinnakirjale.
 21. Internet-Portaali www.hinnapakkumine.ee registreeritud Kasutaja staatus kehtib tähtajatult, kuid antud Internet-Portaali Administratsioonil on õigus lõpetada registreeritud Kasutaja staatust igal ajal.
 22. Internet-Portaali www.hinnapakkumine.ee Kasutaja kohustub hoidma saladuses antud Internet-Portaali Administratsiooni poolt talle pärast registreerumist edastatud salasõna ja kasutajakonto. Kasutaja peab tagama, et salasõna ja kasutajakonto ei satuks kolmandate isikute valdusesse, kellel puuduvad Kasutaja õigused salasõna ja kasutajakonto kasutamiseks antud Internet-Portaalis. Antud Internet-Portaali Kasutaja kohustub informeerima antud Internet-Portaali Administratsiooni viivitamatult elektronposti teel juhul, kui Administratsiooni poolt antud salasõna ja/või kasutajakonto on sattunud kolmandate isikute valdusesse.